توضیحات : این ارزیابی دارای ده سوال میباشد که پس از پاسخگویی به آن ها کشور و روش پیشنهادی مناسب برای شما در انتهای نمایش داده میشود این سوالات فقط توسط متقاضی اصلی مهاجرت باید جواب داده شوند. این سوالات فقط کلیتی از شرایط شما را مشخص میکند و برای تعیین روش دقیق مهاجرتی و کشور مقصد باید حتما مشاوره دقیق با کارشناس خبره انجام شود. لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید چون برای هر شماره فقط یک بار امکان انجام ارزیابی ممکن میباشد.

سوالات